นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคนจากเว็บไซต์ของคุณ

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวจำเป็นต้องอธิบายว่าคุณกำลังรวบรวมข้อมูลใดจากผู้ใช้และคุณจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

3. ลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องรวมอยู่ใน App Dashboard ของคุณ

 • แอพพลิเคชัน APPKIN มีนโยบายในการยืนยันสิทธิในการเข้าใช้งานครั้งแรกผ่านการยืนยันรหัส OTP บนมือถือ เพื่อการขอรับสิทธิการใช้โปรโมชัน User ใหม่ของแอพพลิเคชัน 1 เบอร์ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ (ซึ่งจะใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
 • The APPKIN application has a policy to verify the right to access the first time through OTP verification on the mobile phone in order to apply for a new User promotion of the application, only 1 number can be used (which can be used only once. )
 • แอพพลิเคชัน APPKIN มีการขอสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในส่วนของกล้องและตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้
 • APPKIN application requests access to the user's camera information and current location.
  • ในส่วนของกล้อง : แอพพลิเคชันมีการขอสิทธิเพื่อให้ผู้ใช้สามารถถ่ายรูปอาหาร และแชร์ความอร่อยผ่านรูปภาพ
  • As for the camera: The application requests permission to allow users to take pictures of food. And share the deliciousness through pictures
  • ในส่วนของตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ : แอพพลิเคชันมีการขอสิทธิเพื่อดึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ เพื่อแสดงร้านอาหารที่อยู่ใกล้ตัวผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านที่ต้องการ และเพื่อความสะดวกของ Rider ในการรับอาหารจากร้านค้า และจัดส่งอาหารไปยังลูกค้า(เดลิเวอรี่)
  • As for the current location of the user: the application requests permission to retrieve the current location of the user. To show the restaurants near the user So that users can choose to order food from the desired restaurant And for the convenience of Rider to receive food from the store And deliver food to customers (delivery)

  Follow Us
© APPKIN 2021